Certifikat-1505-CPR-CS1180-Techweld

Certifikat för EN 1090-1

Under det senaste året har vi arbetat för att kunna höja vår kvalitetsnivå ytterligare. Sedan den 8 juni 2020 är vi utöver tidigare certifikat, ISO 3834-2 (Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material), även certifierade enligt EN 1090-1 (Bärverksdelar av stål och aluminium).

Detta medför att de bärverksdelar vi tillverkar kan CE-märkas enligt
EN 1090. Denna CE-märkning omfattar bärande pelare och balkar för byggnader, broar, silos, torn, master och cisterner. Den omfattar även bärande väggreglar, bärande takplåt och takåsar till fackverk.

När det gäller svetsning anses det vara en speciell process som är svår att fullständigt kontrollera och verifiera. För oss företag som arbetar med kvalitetssäkring under produktion ställs därför omfattande krav.

Svetsning ska utföras enligt ett kvalitetsledningssystem, i vår verksamhet kallad Svetshandbok. Detta system ska säkerställa att slutprodukten uppfyller de förväntade egenskaperna. Hela kedjan, från förfrågan till slutleverans, dokumenteras och följer ett specifikt flöde för att kunna tillhandahålla en godkänd slutprodukt.

SS-EN 1090-1 omfattar endast bärverksdelar som tillverkas i verkstad. Byggarbeten, reparationer och dylikt som utförs på byggarbetsplatsen omfattas inte. Exempel på produkter som inte omfattas är de som är till för säkerhet vid användning av byggnadsverket som räcken, gångbryggor och liknande. Detta under förutsättning att de inte samtidigt har en bärande eller stabiliserande funktion.

Många rutiner finns, tack vare vår certifiering för ISO 3834-2, redan i verksamheten. Certifieringen för EN 1090-1 är ytterligare ett steg mot högre spårbarhet och därmed en högre kvalitetsnivå för vår slutkund.

Certifikat-3834-2-Techweld

Certifikat för ISO 3834-2

Vi är stolta över att kunna tala om att vi, för att stärka din trygghet som kund, sedan Maj 2019 är certifierade enligt ISO 3834-2 (Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material). Detta medför att vår verksamhet kontinuerligt utvärderas för att se att vi uppfyller de krav som ställs enligt ISO 3834-2.

Vår Svetshandbok, som specificerar våra rutiner och vårt arbete, är utformad för att bland annat täcka svetsning inom gasförsörjningssystem, livsmedelsindustri, kärnkraft, kemisk industri och övrig industri.

Kvalitetskraven intygar att vi tillhandahåller dokumentation över alla viktiga delar i vår produktion. Detta innebär att vi har styrande dokument som beskriver flödet i alla operationer. Våra operatörer följer dessa i sitt arbete för att garantera att alla uppgifter utförs enligt de direktiv som givits i ritning och WPS. De dokumenterar även de olika operationerna allt efter arbetets gång.

Våra svetsare har alltid tillgång till ansvarig för projekt och den som är ansvarig för projektet har i sin tur alltid tillgång till vår svetsansvarige (IWE) som har det yttersta ansvaret för svetsning. Samtliga anställda utbildas kontinuerligt inom sina områden.

För att stärka kvalitén i vår produktionskedja granskas samtliga av våra underleverantörer. Framförallt är det viktigt för oss att de produkter vi är beroende av levereras inom utsatt tid och håller en god och jämn kvalité. Här täcker vi även spårbarheten genom att samtliga materialspecifikationer sparas, både samlat och under varje enskilt kunduppdrag.

För dig som vår kund betyder det att du kan vara säker på att i de konstruktioner som vi levererar eller gör svetsarbete på kan du vid behov spåra allt material som använts under just ditt unika uppdrag.

All utrustning vi använder följer ett underhållsschema. De kontrolleras visuellt vid varje arbetspass för att omedelbart kunna ta felaktig eller undermålig utrustning ur produktion. Vi bestämmer här lämplig intervall för service och validering för vår utrustning, både fast utrustning i vår verkstad och mobil utrustning som vår resande personal använder sig av. Vi anlitar här experter som är kvalitetscertifierade inom sina områden. Felaktig eller skadad utrustning ska aldrig användas i vår produktion.

Det finns speciella riktlinjer att följa för att säkerställa att det material man använder vid svetsning bibehåller de egenskaper som krävs för ett fullgott svetsarbete. Materialen är känsliga både för luftfuktighet och temperatur. Även dessa rutiner är specificerade och kontrollerade för att säkerställa att vi kan möta de krav som ställs.

Alla dokument som rör ditt uppdrag sparas samlat för att enkelt kunna sammanställas vid behov. De uppgifter som alltid samlas är ritningar, tillverkningsflöde (MIP), svetsinstruktioner (WPS och/eller WI), produktionsspecifikationer, tidsplan/tidrapport och kundens specifikationer. För att ytterligare säkra produktionen dokumenteras det faktiska arbetet med bilder. Detta underlättar för både dig och oss vid eventuella frågeställningar efter slutfört arbete.